REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DREAMRISE.PL

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Użytkownik – osoba która dokonała rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostało utworzone konto.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2014r., poz. 121);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dreamrise
 5. Sklep internetowy (Sklep) – Dreamrise – serwis internetowy działający pod adresem www.dreamrise.pl której właścicielem i administratorem jest Geronto Mariusz Dorot, ul. Ponarska 9/35, 03-890 Warszawa, Polska, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym ;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Geronto Mariusz Dorot, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.)
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Produkt personalizowany – produkt wykonany według specyfikacji Klienta służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem www.dreamrise.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy jest własnością Mariusza Dorota, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Geronto Mariusz Dorot z siedzibą w Warszawie, ul. Ponarska 9/35; NIP: 5371425593
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dreamrise.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi i inne materiały reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.dreamrise.pl kierowane przez właściciela Sklepu do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 7. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy oraz informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może odbiegać od tej na gotowym produkcie. Wynika to z różnych profili kolorystycznych oraz ustawień monitorów i nie powinno być uznawane jako wada.
 8. Wszelkie dane osobowe Klienta, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm..

§ 2. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.dreamrise.pl są wyrażone w polskich złotych [PLN].
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.dreamrise.pl wiążące są jedynie w przypadku złożenia zamówienia w serwisie internetowym.

§ 3. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Serwis internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dreamrise.pl. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpływania.
 2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Klient jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Klienta zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.
 3. Personalizowanie zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji Towaru przez Klienta ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. Dopiero po zaksięgowanej wpłacie Klient otrzymuje Personalizowany projekt oraz rozpoczyna się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez Sklep. Na wpłatę na koncie oczekujemy 7 dni roboczych. W przypadku, gdy w określonym terminie pieniądze nie wpłyną na konto Sklepu – zamówienie przestaje być aktywne, a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez jakąkolwiek ze Stron.
 5. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji z zastrzeżeniem punktu 4 powyżej. Zamówienie Towaru jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie sklepu bez podania przyczyny.
 7. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówień wymaganych danych, tj.: numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mail, imienia i nazwiska Klienta, adresu zamieszkania Klienta, adresu dostawy;
 8. Powyższe dane są niezbędne w celu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Klienta na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wydrukowane zostanie dokładnie to, co zostało wprowadzone w formularzu zamówienia.
  Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp.
 10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych lub tryb expres 7 dni roboczych od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub po akceptacji projektów papeterii
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Klienta wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
 12. Projekt „Produktów personalizowany” powstaje w oparciu o wskazania Klienta zawarte w formularzu zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta projektu uiszczone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
 13. Sklep zastrzega sobie ograniczenie czasu podczas realizacji projektu indywidualnego. Akceptacja projektu musi nastąpić w terminie maksymalnie do 3 dni od daty otrzymania projektu „Produktu personalizowanego” na adres mailowy podany przez Klienta.
 14. Wszelkie zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 15. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą do realizacji zamówienia.

§ 4. Wysyłka

 1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa) lub firmy kurierskiej. Sposób dostarczenia Klient wybiera w formularzu zamówienia. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki ponosi Klient. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów.
 2. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależny od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką. Sklep nie dzieli wysyłki produktów.
 3. Czas dostawy paczki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez pocztę lub firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 4. W przypadku niedostarczenia paczki przez pocztę lub firmę kurierską, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.
 5. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest w Warszawie na ul. Ponarskiej 9/35 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 6. Po otrzymaniu przesyłki, Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany Towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. Jeżeli Towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony Towar wysłać za jego pośrednictwem na adres Sklepu lub nie odbierać przesyłki.

§ 5. Warunki zwrotu i anulowania

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 2. Zwrot Towaru, o którym mowa w punkcie 1 powyżej odbywa się na koszt Klienta. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Towar nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot Towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Wraz z odsyłanym Towarem Klient winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty i/lub świadczenia, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił. Do zwracanego Towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient nie ma więc prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w § 5. ust. 1-3 niniejszego Regulaminu, w przypadku zakupu towaru indywidualnie zamówionego, w szczególności „Produktu personalizowanego” lub wykonywanego na zamówienie Klienta; w szczególności: Zaproszeń, winietek, menu, planu stołów, numeru stołów, podziękowań.

§ 6. Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep, który niezwłocznie stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy Klienta sklepu. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia do Sklepu.
 2. Przy reklamacji towaru Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą zgłoszenia na koncie Użytkownika lub drogą mailową na adres zamowienia@dreamrise.pl
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie innego opakowania niż oryginalne, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas przewozu.
 5. Do Towaru powinien być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Klient powinien sprecyzować swoje żądania reklamacyjne. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający jego zakup.
  Adres do zwrotów:
  ul. Ponarska 9/35, 03-890 Warszawa
  mail: zamowienia@dreamrise.pl
 6. Sklep może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:
  a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Klienta Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;
  b. dotyczy ona cech Towaru, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;
  c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Klienta Projektu lub są one autorstwa samego Klienta, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;
  d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.
 7. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Klienta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
 8. W przypadku gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie www.dreamrise.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu z przyczyn technicznych i/lub technologicznych, a także innych, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.dreamrise.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 5. Podmiot prowadzący serwis ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Zespół Dreamrise ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby ręcznie wykonywana papeteria była jak najwyższej jakości, a jej obecność uświetniała przyjęcia.

Życzymy wspaniałego świętowania! 🙂